Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Więcej szczegółów znajduje się w zakładce "Prywatność".

Zamknij

USTAWIENIA

Jedynie

10 zł/msc

za dostęp do NAJLEPSZYCH na rynku słowników specjalistycznych!

Getionary to:

- szybki i łatwy dostęp do profesjonalnych tłumaczeń

- specjalistyczny słownik w dzidzinie prawa, medycyjny oraz technologii

- konkurencyjna cena za produkt najwyższej jakości

 

Sprawdź pakiety: Wykup dostęp

i korzystaj z zasobów Getionary zawsze i wszędzie.

Regulamin

Warunki korzystania z serwisu Getionary.pl
§ 1
 
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
 
 1. Serwis – jest to internetowy serwis edukacyjny pod nazwą „Getionary”, służący doskonaleniu umiejętności językowych Użytkowników;
 2. Administrator – LastLevel Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Władysława Trylińskiego 16/12, 10-683 Olsztyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000732158, legitymującą się numerem Regon: 369692503 oraz numerem NIP: 7393912918;
 3. Użytkownik – jest to każda osoba korzystająca z Serwisu;
 4. Usługi – są to dostępne w ramach Serwisu: Usługa Podstawowa, Usługa Konta, Usługa Premium;
 5. Usługa Podstawowa – jest to nieodpłatna usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do niektórych materiałów lub treści zawartych w Serwisie, w miejscu i czasie przez niego wybranym, za pomocą strony WWW;
 6. Usługa Konta (Konto) – jest to nieodpłatna usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi infrastruktury Serwisu w zakresie Usługi Podstawowej, a dodatkowo umożliwienia Użytkownikowi zamieszczania materiałów graficznych i tekstowych (w tym wpisów na blogu Serwisu). Dodatkowo Administrator może postanowić o udostępnieniu Użytkownikom korzystającym z Konta dodatkowych usług i funkcjonalności;
 7. Usługa Premium – jest to odpłatna usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi korzystającemu z Usługi Konta dodatkowych usług i funkcjonalności Serwisu. Zakres dodatkowych usług i funkcjonalności Serwisu, wysokość opłat, warunki techniczne, jak również procedura uzyskania dostępu do Usługi Premium określone są na stronie internetowej http://www.getionary.pl/wykup-dostep.html. Usługa Premium jest ściśle powiązana z Usługą Konta i wszelkie zapisy w niniejszym Regulaminie odnoszące się do Usługi Konta należy odnosić również do Usługi Premium, chyba że zastrzeżono inaczej;
 8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 
§ 2
 
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik, a w przypadku Użytkownika niepełnoletniego jego przedstawiciel ustawowy  wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 
§ 3
 
 1. Serwis prowadzony jest przez Administratora i umożliwia korzystanie ze świadczonych przez niego Usług.
 2. Dostęp do Serwisu możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.getionary.pl
 3. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą korzystać z Usługi Konta lub Usługi Premium wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
 4. Korzystanie z Serwisu i dostępnych za jego pośrednictwem Usług jest nieodpłatne, chyba że inaczej postanowiono w Regulaminie lub informacjach zawartych w Serwisie.
 
§ 4
 
 1. Aby poprawnie korzystać z Serwisu Użytkownik musi posiadać dostęp do komputera osobistego połączonego z siecią Internet, na którym zainstalowany jest jeden z poniższych programów:

  a) FireFox wersja 3,6 lub nowsza;

  b) Internet Explorer wersja 8 lub nowsza;

  c) Opera wersja 11 lub nowsza.

 2. W związku z korzystaniem z Serwisu na komputerze, którym posługuje się Użytkownik, mogą być instalowane bądź zapisywane pewne elementy niezbędne do prawidłowego działania serwisu.
 3. Aby korzystać za pośrednictwem Serwisu z Usługi Konta Użytkownik musi posiadać konto poczty elektronicznej e-mail.
 
§ 5
 
 1. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi Podstawowej nie wymaga dokonania rejestracji w Serwisie. Zakres Usługi Podstawowej świadczonej Użytkownikom, którzy nie dokonali rejestracji w Serwisie, może zostać ograniczony.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi Konta wymaga dokonania rejestracji w Serwisie.
 3. Rejestracja w Serwisie polega na wybraniu przez Użytkownika unikalnego adresu e-mail oraz hasła, których podanie stanowić będzie następnie warunek korzystania przez tego Użytkownika z Usługi Konta.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swojego hasła potrzebnego do korzystania z Usługi Konta osobom trzecim.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez osobę trzecią z loginu oraz hasła Użytkownika lub jego Konta.
 6. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie.
 
§ 6
 
 1. Publikując za pośrednictwem Serwisu jakiekolwiek treści, które zawierają utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Użytkownik udziela tym samym Administratorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z tych treści w całości i we fragmentach w ramach Serwisu w zakresie następujących pól eksploatacji:
  a) utrwalanie techniką cyfrową;
  b) zwielokrotnianie techniką cyfrową;
  c) wprowadzanie do pamięci komputera;
  d) udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w szczególności w sieci Internet);
  e) inne niż wymienione w pkt d) powyżej formy rozpowszechniania w sieci Internet i w środowiskach cyfrowych, w tym w sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności w formie streamingu, webcastingu, simulcastingu.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1, uprawnia Administratora do korzystania z objętych nią treści na terytorium całego świata w całym okresie świadczenia Usługi Konta na rzecz tego Użytkownika, chyba że wcześniej Użytkownik samodzielnie wycofa przedmiot licencji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, za pomocą stosownych narzędzi w ramach Usługi Konta.
 3. Publikując za pośrednictwem Serwisu jakiekolwiek treści, które zawierają wizerunek Użytkownika, Użytkownik udziela Administratorowi zgody na korzystanie z tak opublikowanego wizerunku w zakresie określonym w ust. 1-2 powyżej.
 4. W przypadku opublikowania przez Użytkownika w ramach Serwisu wizerunku osoby trzeciej, Użytkownik powinien dysponować wyraźną zgodą na takie użycie wizerunku, co najmniej w zakresie określonym w ust. 1-2 powyżej. Zgoda ta powinna być wyrażona przez osobę, której wizerunek Użytkownik zamierza opublikować, a w przypadku osoby niepełnoletniej również przez jej przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna).
 5. Korzystanie z treści dostępnych w Serwisie jest dozwolone jedynie dla celów własnych i tylko w ramach Serwisu, pod groźbą zastosowania przez Administratora sankcji opisanych w § 8 ust. 5.
 
§ 7
 
 1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z dalszego korzystania z Usługi Konta lub Usługi Premium świadczonej przez Administratora w ramach Serwisu.
 2. Administrator może zaprzestać świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi Konta, jeżeli Użytkownik nie zaloguje się na swoje Konto w ciągu kolejnych 365 dni kalendarzowych.
 3. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z Usługi Konta, jak również w przypadku zaprzestania świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi Konta z innych przyczyn określonych w niniejszym Regulaminie, Administrator ma prawo usunąć z Serwisu wszelkie treści opublikowane przez Użytkownika.
 
§ 8
 
 1. Żadne treści publikowane za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika w ramach Usługi Konta nie mogą:
  a) naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych (np. cześć, dobre imię, prawo do wizerunku), danych osobowych, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej;
  b) naruszać innych norm prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności poprzez podżeganie do przestępstwa, nawoływanie do nienawiści, propagowanie ustrojów totalitarnych, rozpowszechnianie pornografii;
  c) naruszać dobrych obyczajów ani zasad współżycia społecznego w tym w szczególności zawierać elementów wulgarnych, obscenicznych, bądź obraźliwych;
  d) zawierać linków, ramek, elementów zagnieżdżonych (embedded) bądź innych podobnych elementów przekierowujących do stron internetowych zawierających treści, o których mowa w pkt a)-c) powyżej, chyba że jest to uzasadnione prowadzoną debatą na ważne publicznie kwestie, a materiały te zostały użyte w ramach Serwisu zgodnie z dobrymi obyczajami. W każdym przypadku Administrator posiada decydujący głos w przedmiocie usunięcia takiego materiału z Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z Serwisu w sposób, który:
  a) zakłóca funkcjonowanie Serwisu;
  b) jest uciążliwy dla innych Użytkowników;
  c) prowadzi do przełamania lub obejścia zastosowanych przez Administratora zabezpieczeń przed dostępem do określonych treści zawartych w Serwisie;
  d) jest szkodliwy dla Administratora lub jest sprzeczny z dobrymi obyczajami;
 3. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od prowadzenia za pośrednictwem Serwisu jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej, chyba, że otrzyma na to wyraźną zgodę Administratora.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści publikowane przez niego za pośrednictwem Serwisu. W razie udostępnienia przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła potrzebnego do korzystania z Usługi Konta, Użytkownik odpowiada za każdą aktywność tej osoby w ramach Serwisu jak za swoją własną.
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub uprawdopodobnienia takiego naruszenia, Administrator może bez dodatkowego ostrzeżenia, według własnego uznania:
  a) natychmiast zaprzestać świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi Konta;
  b) czasowo lub trwale ograniczyć w stosunku do Użytkownika zakres świadczonej Usługi Konta lub Usługi Premium;
  c) zablokować dostęp do opublikowanych przez Użytkownika treści niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  d) usunąć treści sprzeczne z Regulaminem.
 6. Podejmując działania, o których mowa w ust. 5 powyżej, Administrator w miarę posiadanych możliwości powiadomi o tym Użytkownika, którego działania te dotyczą.
 7. Dokonywane przez Użytkowników naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu winny być zgłaszane Administratorowi za pomocą odpowiedniego mechanizmu udostępnionego w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 8. Przed otrzymaniem wiarygodnej informacji o naruszeniu Administrator nie ma obowiązku kontrolowania jakichkolwiek treści publikowanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, pod kątem zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 
§ 9
 
 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika w toku procesu rejestracji w Serwisie są zbierane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu i świadczenia Usług i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, o ile nie wystąpią okoliczności zobowiązujące Administratora do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa lub też Użytkownik zdecyduje inaczej poprzez własne działanie w ramach Serwisu, w tym w szczególności poprzez upublicznienie swoich danych.
 2. Wszelkie dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w toku procesu rejestracji w Serwisie podawane są dobrowolnie, z zastrzeżeniem regulacji ust. 3 i 4 poniżej.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania. Użytkownik ma również prawo żądać zaniechania przetwarzania podanych przez siebie danych poprzez usunięcie ich z bazy danych, jednak w takim przypadku dalsze korzystanie z Usługi Konta może okazać się niemożliwe, a Administrator może zaprzestać świadczenia na rzecz Użytkownika tej Usługi.
 4. Użytkownik ma obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi w związku ze świadczeniem Usługi Konta. W razie zaniedbania tego obowiązku Administrator może zaprzestać świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi Konta.
 5. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest Administrator Serwisu określony w § 1 pkt 2) powyżej, który zapewni ochronę przekazywanych mu danych w sposób przewidziany przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 6. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w związku z korzystaniem z Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik, który nie ukończył 18 lat, może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna).
 7. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik  powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik, który nie ukończył 18 lat, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
 8. Wraz z zaprzestaniem świadczenia Usługi Konta na rzecz Użytkownika Administrator usunie dane Użytkownika, zaprzestając tym samym przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość dalszego przetwarzania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika oraz innych wymaganych przepisami prawa, po zaprzestaniu świadczenia Usługi Konta, na potrzeby organów i urzędów, które zgodnie z przepisami prawa mają prawo do wglądu w takie dane.
 
§ 10
 
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę treści publikowanych przez Użytkownika w Serwisie, a zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora lub podmiotów świadczących na jego rzecz usługi związane z prowadzeniem Serwisu, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub innymi przyczynami, w tym siłą wyższą. Administrator nie ponosi również wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody wywołane czasowym brakiem możliwości dostępu do Serwisu, spowodowanym w szczególności okolicznościami wymienionymi w zdaniu poprzednim oraz w § 10 ust. 2.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego częściowego lub całkowitego wstrzymania świadczenia Usług w celu ulepszenia Serwisu lub przeprowadzania jego konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w ramach Serwisu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem na inny podmiot, bez konieczności uzyskania zgody Użytkowników.
 
§ 11
 
 1. Kontakt z Administratorem we wszystkich sprawach dotyczących Serwisu możliwy jest za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: [email protected]
 2. Wszelkie zastrzeżenia (reklamacje) odnośnie działania Serwisu winny być zgłaszane Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ust. 1 powyżej nie później niż w terminie 14 dni od momentu dowiedzenia się o zdarzeniu stanowiącym podstawę złożenia reklamacji.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Administratora wynosi 14 dni roboczych, jednak Administrator zastrzega sobie prawo wydłużenia tego terminu z powodu złożoności danej reklamacji lub podejmowanych czynności wyjaśniających (zwłaszcza z udziałem innego Użytkownika).
 4. Administrator zastrzega sobie prawo nierozpatrywania zgłoszeń lub reklamacji, które są kierowane w związku z oczywistą nieznajomością niniejszego Regulaminu lub innych zasad funkcjonowania Serwisu podanych na jego łamach.
 
§ 12
 
 1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Administratora, bez podawania przyczyn. Stosowna informacja o zmianie Regulaminu zostanie niezwłocznie opublikowana w Serwisie.
 2. Aktualna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod adresem: www.getionary.pl/regulamin.html.
 3. W przypadku dokonania zmian w niniejszym Regulaminie Użytkownik w trakcie logowania się na Konto zostanie poproszony o zaakceptowanie Regulaminu w aktualnym brzmieniu. Odmowa akceptacji aktualnego Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem i skutkuje zaprzestaniem świadczenia Usługi Konta na rzecz Użytkownika.
 4. Wszystkie stosunki prawne wynikające z korzystania przez Użytkownika z Serwisu podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem wynikające z korzystania przez Użytkownika z Serwisu rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
 
Niniejszy Regulamin został sporządzony w dniu 1 kwiecień 2019 roku.